Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Behaviors of fine (IG-110) and ultra-fine (HPG-510) grain graphite irradiated by 7 MeV Xe 26+ ions
Wei Qi, Zhou-Tong He, Bao-Liang Zhang, Xiu-Jie He, Can Zhang, Jin-Liang Song, Guan-Hong Lei, Xing-Tai Zhou, Hui-Hao Xia, Ping Huai
Nuclear Science and Techniques . 2017, (10): 144 -144 .  DOI: 10.1007/s41365-017-0292-x