Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Investigating microstructure of Longmaxi shale in Shizhu area, Sichuan Basin, by optical microscopy, scanning electron microscopy and micro-computed tomography
Yu Wang, Li-Hua Wang, Jian-Qiang Wang, Zheng Jiang, Chan Jin, Yan-Fei Wang
Nuclear Science and Techniques . 2017, (11): 163 -163 .  DOI: 10.1007/s41365-017-0317-5