Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
The IH-RFQ for HIRFL-CSR injector
Zhong-Shan Li, Xue-Jun Yin, Heng Du, Jia-Wen Xia, You-Jin Yuan, Jian-Cheng Yang, Peng Li, Jie Li, Xiao-Ni Li, Guo-Dong Shen, Wen-Wen Ge, Wen-Heng Zheng, Xiao-Hu Zhang, Ke-Dong Wang, Yun-Zhe Gao, Qi-Yu Kong
Nuclear Science and Techniques . 2018, (6): 89 -89 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0416-y