Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
An automatic gain adjustment Campbell integrator for neutron flux detection in ITER
CAO Hongrui, LI Shiping, XU Xiufeng, TANG Shibiao, YANG Jinwei, YANG Qingwei, YIN Zejie
Nuclear Science and Techniques . 2012, (2): 114 -114-117 .  DOI: 10.13538/j.1001-8042/nst.23.114-117