Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
X-ray fluorescence microtomography based on polycapillaryfocused X-rays from laboratory source
Bing-Gang Feng, Fen Tao, Yi-Ming Yang, Tao Hu, Fei-Xiang Wang, Guo-Hao Du, Yan-Ling Xue, Ya-Jun Tong, Tian-Xi Sun, Biao Deng, Ti-Qiao Xiao
Nuclear Science and Techniques . 2018, (6): 85 -85 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0417-x