Theoretical calculations and analysis of the full set of microcosmic data for n+74,75,77,79As nuclear reaction
WEI Bo, ZHANG Zhengjun, TONG Chuchu, CHEN Jingen, HU Jifeng
Nuclear Techniques . 2018, (7): 70502 -070502 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070502