Electrochemical behaviors of Ln3+ in LnF3-LiCl-KCl molten salt
WANG Xianbin, LONG Dewu, ZHU Tiejian, ZHENG Haiyang, JIANG Feng, SHE Changfeng, HUANG Wei, LI Qingnuan
Nuclear Techniques . 2018, (6): 60301 -060301 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.060301