Design and implementation of frequency tracking and amplitude-phase feedback in RFQ low level control system
LI Mingda, ZHAO Yubin, ZHENG Xiang, XIA Yangyang, ZHANG Zhigang, ZHAO Zhentang
Nuclear Techniques . 2018, (6): 60202 -060202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.060202