Layout design and physical effect analysis of control rod in PB-FHR
YU Shihe, YAN Rui, JI Ruimin, ZHOU Bo, LIU Yafen, ZOU Yang
Nuclear Techniques . 2018, (1): 10605 -010605 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.010605