Effect of gamma ray radiation on the luminous intensity of Vibrio Qinghaiensis sp. Q67
YAN Wei, TANG Fangdong, HE Linfeng, CHEN Jianxin, XIN Zhiwei, SUN Xun, HUANG Zhi, KUAI Linping
Nuclear Techniques . 2017, (12): 120502 -120502 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.120502