Research on GPU parallelization of fluid dynamics process of molten salt reactor core
HU Chuanwei, E Yanzhi, ZOU Yang, XU Hongjie
Nuclear Techniques . 2017, (11): 110601 -110601 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.110601