Research on neutron-gamma logging with an 241Am-Be source based on LaBr3:Ce detector
WAN Wenjie, ZHOU Wei, ZHOU Jianbin, ZHAO Xiang, YU Jie, HE Xuxin, LUO Xiang, QIN Hongjiang, XIANG Qiulin
Nuclear Techniques . 2017, (11): 110404 -110404 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.110404