The influence analysis of PCS surface liquid film coverage on the containment integrity
SHI Xingwei, LEI Lei, LAN Bing, HU Jian, QIAO Xuedong, JING Jianping
Nuclear Techniques . 2017, (1): 10602 -010602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.010602