Methodology study on the sourceless efficiency calibration of airborne gamma-ray spectrometry
WU Hexi, GE Liangquan, WEI Qianglin, YANG Bo, LUO Yaoyao, LIU Yibao, YU Fei
Nuclear Techniques . 2016, (12): 120202 -120202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.120202