Influences of precursor ratio on microstructure of perovskite CH3NH3PbI3 film and photoelectric conversion properties of perovskite solar cell
JI Gengwu, ZHANG Xiaonan, YANG Yingguo, ZHAO Bin, WEN Wen, GAO Xingyu
Nuclear Techniques . 2016, (12): 120101 -120101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.120101