Numerical simulation on the convective heat transfer of compressive gas in ACP100 integrated head package
HE Peifeng, XU Bin, LUO Ying, YU Hao, MA Ziqi, SUN Shanwen, ZHOU Jinxiong
Nuclear Techniques . 2016, (10): 100601 -100601 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.100601