Crystallography study of the complexes of human fatty acid binding protein 4 with aspirin and its derivative
HUANG Pei, LI Minjun, ZUO Gang, GUO Haojie, ZHOU Huan, XIE Muyun, YU Feng, XU Chunyan, HE Jianhua
Nuclear Techniques . 2016, (8): 80101 -080101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.080101