A quick and simple method for analyzing radiochemical purity of sodium 18F-fluoride
Hua CHENG Weihua ZHAO Yan FU Bo HUANG Xiannan JIANG, Tingting GUO Feihu FAN Hongqiang FENG
Nuclear Techniques . 2019, (8): 80301 -080301 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.080301