Telecentric PIV measurement of lateral flow in rod-bundle fuel assembly
Zenghui ZHI Zheng QU Wenhai CHEN Shilong XIONG Jinbiao WU
Nuclear Techniques . 2019, (8): 80603 -080603 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.080603