Radiation shielding design for X-ray of the CFETR NNBI prototype
Mengting LI,Chundong HU,Yahong XIE,Yuqing CHEN,Bin WU
Nuclear Techniques . 2019, (7): 0 -070606-6 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.070606