Standby shutdown modes and feasibility analysis of molten salt experimental reactor
Shihe YU,Yafen LIU,Pu YANG,Ruimin JI,Guifeng ZHU,Bo ZHOU,Xuzhong KANG,Rui YAN,Yang ZOU,Bing LAN
Nuclear Techniques . 2019, (7): 0 -070603-5 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.070603