Study on the neutron detection efficiency and gamma discrimination of boron-coated straw detectors
Jun ZENG,Qingpei XIANG,Yingzeng ZHANG,Rende ZE,Yongchun XIANG,Fanhua HAO
Nuclear Techniques . 2019, (7): 0 -070401-5 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.070401