Metal material activation research on EAST fusion facility
Liangwen HAN,Kai LI,Guoqiang ZHONG,Min XIAO,Yu XU,Liqun HU
Nuclear Techniques . 2019, (5): 50604 -050604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.050604