Determination of 15N(n,r)16N astrophysical reaction rate via the (7Li,6Li) reaction
WU Zhidan,GUO Bing,LI Zhihong,LI Yunju,SU Jun,PANG Danyang,YAN Shengquan,LI Ertao,BAI Xixiang,DU Xianchao,FAN Qiwen,GAN Lin,HE Jianjun,JIN Sunjun,JING Long,LI Long,LI Zhichang,LIAN Gang,LIU Jiancheng,SHEN Yangping,WANG Youbao,YU Xiangqing,ZENG Sheng,ZHANG Liyong,ZHANG Weijie,LIU Weiping
Nuclear Techniques . 2014, (10): 100512 -100512 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.100512