Analysis of thermal deformation simulation of the BPM in SSRF storage ring
ZHAO Guobi, LENG Yongbin, YUAN Renxian, CHEN Zhichu, ZHOU Weimin
Nuclear Techniques . 2014, (05): 50101 -050101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.050101