Application of positron annihilation techniques in non-destructive testing
ZENG Hui, CHEN Zhiqiang, JIANG Jing, XUE Xudong, LIANG Jianping, LIU Xiangbing, WANG Rongshan, WU Yichu
Nuclear Techniques . 2014, (06): 60203 -060203 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.060203