Monte Carlo simulation on the application of boron-coated MRPC thermal neutron detector to the compensated neutron logging
JIA Wenbao, ZENG Jie, SHAN Qing, LING Yongsheng, HEI Daqian, ZHANG Yan, WEI Yonghong
Nuclear Techniques . 2014, (06): 60201 -060201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.060201