Breeding of tacrolimus high-producing strains by gamma-ray radiation and nitrosoguanidine mutagent
YAN Lingbin, ZHANG Wenzhou, ZHANG Zhulan, ZHANG Yin, QIU Guanrong, WANG Desen, LIAN Yunyang
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (5): 6 -050401-8 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.050401