Bioinformatic analysis of ionizing radiation on CAL-27 cells
HU Songling, HU Qingling, WANG Weiping, HE Xiangyi, DANG Bingrong, SHAO Chunlin
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (4): 5 -040304-7 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.040304