Preparation of hydrogel containing Angelica dahurica coumarin by radiation crosslinking and its properties
NI Maojun, PENG Chaorong, ZHANG Xiaobin, WANG Jingxia, CHEN Zhuping
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (3): 1 -030201-7 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.030201