Ionizing radiation induces cognitive dysfunction by activating hippocampal astrocytes in mice
WANG Zhen,LUO Shishi,NIU Lei,NAI Aitao,XU Yang,LIU Zhenghai,HE Jie,HE Shuya,ZHONG Xiaolin,WAN Wei,CAO Wenyu
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (1): 10301 -010301 .  DOI: 10.11889/j.1000-3426.2019.rrj.37.010301