Effects of radiation on oxidation scission of polypropylene powder
WANG Jixiang, XIE Fanghua, ZENG Hongyan, XING Zhe, LI Hui, TAN Hairong, WU Guozhong
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2018, (5): 50301 -050301 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2018.rrj.36.050301