Gamma-ray irradiation effects on scCO2 foaming behavior of polypropylene
YANG Chenguang, ZHAO Quan, WANG Mouhua, XING Zhe, WU Guozhong
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2018, (1): 10301 -010301 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2018.rrj.36.010301