Study on radiation modification of ionic liquid/poly(vinylidene fluoride) electrolyte film
DONG Zhen1,2,3 PENG Jing2 ZHANG Xing2 LI Jiuqiang2 JU Xuecheng1 ZHAI Maolin1,2 ZHAO Long3
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2014, (5): 9 -050303 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2014.rrj.32.050303