Study on the degradation of cyclohexanebutyric acid in aqueous solution by γ-ray irradiation
JIA Wenbao HE Yanquan LING Yongsheng HEI Daqian SHAN Qing ZHANG Yan
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2014, (5): 7 -050301 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2014.rrj.32.050301