Screening of biomarker for radiation injury using microassay
WANG Zhidong1 SHEN Liping1 LIN Zhongwu2 ZHANG Xueqing1 LI Xiaoxin1 CHEN Ying1
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2014, (5): 6 -050205 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2014.rrj.32.050205